Journeys are the midwives of thought

walk mountain

~ English below

“Reizen zijn de vroedvrouwen van onze gedachten” – Alain de Botton, uit: De kunst van het reizen.

Soms komt een speciaal boek je tegen. Het is dan niet de vraag of je het boek gaat lezen, maar wanneer je de tijd ervoor neemt. Tijdens het “Campfire Storytelling Festival” zag ik een open bibliotheek waar men boeken achter kon laten of mee kon nemen. Mijn oog viel op de prachtige blauwe rug van Alain de Botton. En, in gele letters getatoeëerd: “De kunst van het reizen”.

Vanuit het boek “Leve de vrijheid” van Brits auteur en professioneel lanterfateraar Tom Hodgkinson heb ik geleerd om mijn hersenen te bemesten. Zorg dat je veel goede dingen er in stopt, zoals paardenstront en koeienmest op het land, en er zullen mooie ideeën en gedachtes groeien. Lees goede boeken, kijk interessante documentaires en heb diepe gesprekken. Zo bemest je je hersenen en zorg je dat er genoeg voeding is om tot mooie dingen te komen. Daarom greep mijn hand de blauwe rug van Alain de Botton.

Kort samengevat gaat het boek vooral over hoe het reizen zijn stempel op kunst heeft gedrukt. Zou Vincent van Gogh even beroemd zijn als hij nooit naar Frankrijk was afgereisd? Zou William Wordsworth’s poezie het zelfde zijn als hij nooit naar het Lake District was gegaan? Op pagina 62 vond ik de meest prachtige zin van het hele boek “Reizen zijn de vroedvrouwen van onze gedachten”. Een zin die mij tot de verbeelding deed spreken en die naar mijn idee zo waar als een klontje is.

Als ik reis op wat voor een manier dan ook, met de fiets, benenwagen, kano of inline skates of elke andere manier van natuurlijk voortbewegen duurt het niet lang of mijn brein komt in een andere staat van bewustzijn. Het gebruiken van het lichaam, de frisse lucht, de nieuwe omgevingen en de weg, het pad of het water maakt mijn geest meer open. Omdat ik meer open sta voor alle prikkelingen van buitenaf, wordt mijn brein van binnen ook geprikkeld. Dan ontstaan de gedachten en ideeën.

In maart fietste ik dwars door Nederland op zoek naar paalkampeer plaatsten. Tijdens die reis kwam ik op het idee om samen met Marin een wildpluk/survival reis te maken door een heuvelachtig gebied. Dit idee ontstond terwijl ik door de landerijen heen fietste en ik alle beslommering van de normale dag al een tijdje achter me had gelaten. De afwas had ik al gedaan, de was zat in mijn tas en ik wist wat ik ging eten die avond. Hierdoor was er ineens ruimte voor andere gedachtes. Bijvoorbeeld een nieuwe reis. Reizen wekken in dit geval nieuwe reizen op.

Maar niet alleen reizen komen uit reizen, ook diepere inzichten en oplossingen op persoonlijke kwesties hebben ruimte om zich te ontwikkelen en uit te komen. De helicopervisie die ineens ontstaat omdat je uit je “normale” omgeving bent zorgt ervoor dat er van bovenaf naar een kwestie gekeken kan worden. Je zicht wordt als het ware gekanteld als een spiegel die scheef staat en hierdoor kijk je met een ander oog naar de situaties waarin je je in het dagelijks leven bevind. Door die gekantelde blik, kom je op ideeën die zich anders niet voor zouden doen. Voor mij is een reis ook altijd een grote reset-knop. Ik kan situaties met mensen, projecten of gedachtes die vast zitten even achter laten en me focussen op wat komen gaat; de reis. En dan als ik een tijdje in de reis zit, kijk ik achteruit en zie ik de situaties die ik in het begin van de reis op de grond heb gegooid weer liggen. Ik kan er nu met een ander oog naar kijken en makkelijker zien wat ik met deze situaties, projecten of gedachtes kan doen. Vaak kom ik dan met een origineel idee of goede oplossing omdat ik meer open sta voor interpretaties van de kwestie.

Reizen zijn de vroedvrouwen van onze gedachten; waarheid als een koe en een zin die staat als een huis. Bij je volgende grote beslissing, probleem of gedachte waar je in vast zit; pak je backpack en je tent. Fiets, loop, skate. Kook op een vuurtje. Kampeer. Drink Cowboy-koffie in de ochtend en denk na. Draai de spiegel en kijk erin. En voel hoe de vroedvrouw aan je gedachten trekt.

Voor meer op het gebied van avontuur en inspiratie, check de Raw Sleep-out Facebook!

~~~~~~~

“Journeys are the midwives of thought” – Alain de Botton, from: “The art of travel”

Sometimes a special book will find you. Then it’s not the question if you will read the book, but when you take the time to read it. During the “Campfire Storytelling Festival” I saw a free library where one could leave and take books. My eye fell on the beautiful blue back of Alain de Botton. Tattooed in yellow letters, it said: “The art of travel”.

While reading “How to be free” from British author and professional slacker Tom Hodgkinson I learned to mulch the mind. Make sure I put loads of good stuff in there, like horsepoop and cowmanure being thrown on the land by farmers for next years crops. In stead of plants, there will be new ideas growing. Read good books, watch interesting documentaries and have deep conversations. This way you mulch the mind and make sure your brain has enough nutrition for great new ideas. That is why my hand went to the blue back of Alain de Botton.

In short the book is about art and travel. How travel changed art in many ways. Painting, poetry and drawing changed by traveling artists. Would Vincent van Gogh be as famous as he is now, if he’d never traveled to France? Would William Wordsworth’s poetry be the same if he’d never travelled to the Lake District? On page 62 I found the most beautiful sentence in the book: “Journeys are the midwives of thought”. A sentence which tickled my imagination and for me more true then a chicken comes from an egg.

When I travel with my bicycle, walking, rollerblading, canoeing or any other way of using my own body to get forward my brain goes into another state after some days. Using my body, fresh air, new surroundings, the rocky path im taking or a stream of water, opens my mind. Because I’m more open for new stimuli from outside, my brain gets tickled. A perfect situation for new ideas and thoughts.

In March I made a journey trough the Netherlands, in search for legal wild camping spots. During this journey I got the idea to go on a wild foraging/survival journey with Marin from “Groene Avonturen”. This idea came to me while I was cycling trough the wet Dutch meadows and didn’t have to think about anything from the daily slug. My laundry was done, I didn’t have dirty dishes and I knew what I was going to eat that evening. Now there was space for new thoughts, in this case a new journey. In this case, a journey creates a new journey.

Not only new journeys come from making journeys, also deeper thoughts and solutions to personal questions have space to grow and get born. Your vision will start to hover above the question or affair because you’re away from your normal home situation. Your vision will be tilted as a crooked mirror and therefore you can see a situation or affair from a different view. Because of this different view your mind starts to come up with different solutions you’d never get if you would’ve stayed at home. Next to this different view on all kinds of affairs, an adventurous journey is also a push on a big reset button. I leave affairs with people, projects or stuck thoughts behind me and I look forward and focus on the journey. After some time, when I’m used to the adventure, I look back and into the affairs again. I look with a different and more open eye and it’s easier to come up with a creative solution to these affairs I left behind because I can find different interpretations of the affairs.

Journeys are the midwives of thought; truth like the sun is a hot ball of lava and a sentence that’s hard as rock. With your next big decision, affair or stuck thought; get your backpack and tent. Cycle, walk or rollerblade. Cook on a little fire. Camp. Make Cowboy-coffee in the morning and think. Turn the mirror and look in it. And feel how the midwife is pulling your thoughts.

For more adventure and inspiration check my Facebook

4thinking

2 thoughts on “Journeys are the midwives of thought

  1. Hee man gelukkig nieuw jaar groeten chris

    2018-01-02 14:51 GMT+01:00 Erwin Zantinga :

    > erwinz86 posted: ” ~ English below “Reizen zijn de vroedvrouwen van onze > gedachten” – Alain de Botton, uit: De kunst van het reizen. Soms komt een > speciaal boek je tegen. Het is dan niet de vraag of je het boek gaat lezen, > maar wanneer je de tijd ervoor neemt. Tijdens het ” >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s